Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος και Οικονομική Διαχείριση Παραγωγού

Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος και Οικονομική Διαχείριση Παραγωγού

Τι είναι

Η αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβε η βιομηχανία για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι από τις σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεται να έχει.

Οφέλη

Με τη λειτουργικότητα Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος και Οικονομική Διαχείριση Παραγωγού, λαμβάνονται υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα ώστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής μπορεί να έχει μία συνολική εικόνα της αξίας του γάλακτος που παρέλαβε η βιομηχανία καθώς του δίνεται και η δυνατότητα πλήρους εικόνας της ζήτησης και του ανταγωνισμού. Παράλληλα, παρακολουθείται πλήρως η οικονομική θέση του παραγωγού (προκαταβολές, δάνεια, δόσεις κλπ).

Τα κύρια οφέλη της συγκεκριμένης λειτουργικότητας είναι ο έξυπνος υπολογισμός αξίας γάλακτος, η τιμολόγηση και διαχείριση προκαταβολών αλλά και η εκκαθάριση πληρωμής για πλήρη οικονομική παρακολούθηση παραγωγού.

Οι δυνατότητές που παρέχει είναι:
• Ο έξυπνος και ευέλικτος υπολογισμός της αξίας του γάλακτος
• Η λεπτομερής ανάλυση της μηνιαίας εκκαθάρισης πληρωμής του παραγωγού

MCM.fc : Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος

Οικονομική Διαχείριση

  • Υπολογισμός αξίας γάλακτος
  • Υπολογισμός πληρωμής
  • Εκκαθάριση παραγωγού
  • Πληρωμή παραγωγού

Βάση Δεδομένων MCM.fc

Η βιομηχανία – μεταποιητής γάλακτος έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα.

Η παραμετροποίηση του υπολογισμού της αξίας γάλακτος, προσφέρεται μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος “πολιτικές πληρωμών”, όπου η βιομηχανία μπορεί να ορίσει:

  • Τις προϋποθέσεις πληρωμής, δηλαδή κατά πόσο επιτρέπεται να προσδιοριστεί αξία για ένα συγκεκριμένο παραγωγό (π.χ. θα πρέπει να έχει ληφθεί ικανός αριθμός δειγμάτων που να επιτρέπουν έναν ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας)
  • Το bonus ή malus ποσότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την παραδοθείσα ποσότητα (είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο ημέρας)
  • Το bonus ή malus ποιότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την ποιότητα της παραδοθείσας ποσότητας για την χρονική περίοδο υπολογισμού, που μπορεί να αφορά την τιμή είτε συγκεκριμένης ανάλυσης, είτε συνδυασμού αναλύσεων (π.χ. πριμ σύνθεσης με βάση λίπος, πρωτεΐνη και SNF).

Ο υπολογισμός – πρόταση της αξίας του γάλακτος, γίνεται από ειδική οθόνη η οποία επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να έχει μία πλήρη εικόνα της αξίας του γάλακτος που παρέλαβε, τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και σε μερικά ή τελικά σύνολα. Στη συνέχεια, μπορεί είτε να δεχθεί την πρόταση τελικών τιμών του συστήματος, με βάση τους κανόνες της πολιτικής πληρωμών, είτε να καταχωρήσει ο ίδιος μία ή πολλές επιθυμητές τιμές.

Τιμολόγηση

Τέλος, το MCM προσφέρει την δυνατότητα μετατροπής μίας υπολογιζόμενης αξίας στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το παραστατικό αυτό μπορεί να εκτυπωθεί από το MCM αλλά και να μεταφερθεί αυτόματα στην κύρια εμπορική εφαρμογή της βιομηχανίας.

MCM.fm : Οικονομική Διαχείριση

Η τρίτη παράμετρος διαχείρισης της πρώτης ύλης αφορά τον υπολογισμό της αξίας της.

Πολιτικές Πληρωμής

Η παραμετροποίηση των πολιτικών πληρωμής επιτρέπει στην βιομηχανία να ορίσει ποιες παράμετροι θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας μίας ποσότητας γάλακτος. Οι παράμετροι αυτοί είναι ποσοτικοί (συνολική παραδιδόμενη ποσότητα), ποιοτικοί (απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, bonus / malus ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου) και αξιακοί (βασική τιμή παραγωγού / είδος / περιοχή κλπ).

Υπολογισμός των αξιών γάλακτος

Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ποσότητας και ποιότητας που έχουν καταχωρηθεί για κάθε παραγωγό καθώς και την παραμετροποίηση της πολιτικής πληρωμών της βιομηχανίας, υπολογίζει την αξία του γάλακτος που έχει παραληφθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά παραγωγό και είδος γάλακτος.

Προτάσεις Πληρωμής

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπολογισμού είναι μία πρόταση πληρωμής στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι που την διαμόρφωσαν και η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο, ή και να αναθεωρηθεί.

Ενημέρωση ΕΛ.Γ.Ο. Δ.

Με αυτήν τη λειτουργικότητα το σύστημα αυτόματα δημιουργεί και αποστέλλει, όλες τις απαραίτητες προς τον ΕΛ.Γ.Ο.Δ καταστάσεις, που υποχρεούται η βιομηχανία.

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση