Λειτουργικότητες Listing

Λειτουργικότητες Λογισμικού

Διαχείριση Παραγωγών Κτηνοτρόφων και Φάρμας

Διαχείριση των παραγωγών παρέχοντας όλες τις απαραίτητες οικονομικές, εμπορικές και ειδικές πληροφορίες αυτών με δυνατότητα άμεσης προβολής στην Οθόνη Παραγωγού. Με παρακολούθηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που αφορούν τους παραγωγούς, με δυνατότητα αξιολόγησης της φάρμας καθώς και την ενημέρωση των σχετικών Υπηρεσιών. Επίσης με δυνατότητα διαχείρισης συνεταιρισμών, συνεκμεταλλεύσεων και συνεργασιών.

Κύριο Όφελος

Άμεση και ξεκάθαρη εικόνα της σχέσης και συνεργασίας μεταποιητή και παραγωγού.

Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος

Διαχείριση όλων των διαδικασιών οργάνωσης και εκτέλεσης της συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς καθώς και την καταγραφή των παραληφθέντων ποσοτήτων και μεταφοράς τους προς την μεταποιητική μονάδα. Δυνατότητα προγραμματισμού γαλακτοσυλλογής μέσω της έξυπνης σχεδίασης και εύκολης παραλαβής γάλακτος με χρήση Mobile συσκευών για την καταγραφή των στοιχείων και αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων. Επίσης δυνατότητα προϋπολογισμού γάλακτος προς παραλαβή .

Κύριο Όφελος

Πλήρης καταγραφή και έλεγχος των παραληφθέντων ποσοτήτων από κάθε παραγωγό και σημείο συλλογής με ταυτόχρονη ορθολογικότερη κατανομή δρομολογίων για αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους.

Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Κάλυψη όλου του κυκλώματος του ποιοτικού ελέγχου, ενσωματώνοντας την δειγματοληψία στην διαδικασία παραλαβής του γάλακτος και αυτοματοποιώντας την διαδικασία εισαγωγής των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου, στην καρτέλα παραγωγού, εξασφαλίζοντας μείωση του χρόνου καταχώρησης και ελαχιστοποίηση των λαθών.

Κύριο Όφελος

Διασφάλιση ποιότητας πρώτης ύλης και κάλυψη απαιτήσεων των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος και Οικονομική Διαχείριση Παραγωγού

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης έξυπνου και ευέλικτου αλγορίθμου για τον υπολογισμό της τιμής – αξίας του παραληφθέντος γάλακτος, σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει η βιομηχανία, δηλαδή τα αντίστοιχα bonus ή malus ποιότητας, σύστασης και ποσότητας.
Επιπροσθέτως με την Οικονομική διαχείριση παρακολουθείται πλήρως η οικονομική θέση του παραγωγού (προκαταβολές, πωλήσεις, δόσεις κλπ) δίνοντας τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης της μηνιαίας εκκαθάρισης πληρωμής.

Κύριο Όφελος

Έξυπνος υπολογισμός τιμής – αξίας γάλακτος, τιμολόγηση, διαχείριση προκαταβολών και εκκαθάριση πληρωμής για πλήρη οικονομική παρακολούθηση παραγωγού.

Ιχνηλασιμότητα Α’ ύλης

Καταγραφή όλων των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος κατά τις μετακινήσεις του, από την παραλαβή έως και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της Ιχνηλασιμότητας του προϊόντος προς τα πίσω (Backwards Traceability).

Κύριο Όφελος

Διασφάλιση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας κατά την διαδικασία παραγωγής και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφορές Αποτελεσμάτων 

Δημιουργία και προσφορά πληθώρας αναφορών (reports) σε διάφορες μορφές (αναλυτικά δεδομένα, KPIs, γεωγραφική αποτύπωση κλπ). Οι αναφορές συνδυάζουν όλα τα δεδομένα του συστήματος (ποσοτικά, ποιοτικά και αξιακά) προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη εικόνα της πρώτης ύλης στον μεταποιητή.

Κύριο Όφελος

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση