Αναφορές Αποτελεσμάτων

Αναφορές Αποτελεσμάτων

MCM.R : Reporting και ΒΙ

Η λειτουργικότητα Αναφορές Αποτελεσμάτων στοχεύει στη δημιουργία και προσφορά πληθώρας αναφορών (reports) σε διάφορες μορφές (αναλυτικά δεδομένα, KPIs, γεωγραφική αποτύπωση κλπ), οι οποίες συνδυάζουν όλα τα δεδομένα του συστήματος (ποσοτικά, ποιοτικά και αξιακά), προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη εικόνα της πρώτης ύλης στον μεταποιητή.

Έτσι, παρέχεται εύκολη και άμεση πληροφόρηση για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

MCM.map

Το MCM.map, παρέχει την δυνατότητα παραμετρικής απεικόνισης των διαφόρων μεγεθών της Βάσης Δεδομένων (ποσότητα, ποιότητα, αξία κλπ) στον χάρτη της Ελλάδος.

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση